Skip to content

AKR

AKR – AAI Kwaliteitsregister

Het AKR geeft op transparante wijze een overzicht van gekwalificeerde aanbieder en opleidingen op het gebied van dierondersteunende interventies. In het register staan vrijwilligers, handles en professionals die een passende opleiding hebben gevolgd om op een verantwoorde wijze dieren in te kunnen zetten bij hun werkzaamheden. De opleidingen en cursussen die in het AKR staan zijn langs de meetlat van de ISAAT/ESAAT kwaliteitsrichtlijnen gelegd en daarmee erkend als kwalitatief goed. Voor meer informatie kijk op www.aairegister.nl.

AAIZOOStichting Animal Asissted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

Stichting AAIZOO zet zich in om personen en instanties die zich op de gebieden zorg, onderzoek en onderwijs bezig houden met Animal Assisted Interventions (AAI), oftewel dierondersteunende interventies, bij elkaar te brengen en te ondersteunen en te versterken. Dit door kennis en ontwikkelingen met elkaar te delen, onderzoeksprojecten te initiëren en onderwijs te ontwikkelen. Om daarmee het welzijn van de in te zetten dieren te waarborgen en de kwaliteit van de interventies verder te professionaliseren. Voor meer informatie kijk op http://www.aaizoo.nl.

IVA

IVAInstituut voor Antrozoölogie

Het Instituut voor Antrozoölogie doet wetenschappelijk onderzoek naar mens- dierrelaties en zet zich in om kwaliteit en professionaliteit in AAI te helpen vormgeven, herkennen en erkennen.ZWij hebben kennis van de laatste wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van dier-ondersteunde interventies. Zowel landelijk als internationaal. Deze kennis is van belang om te kunnen vaststellen op welke wijze deze interventies in de praktijk op de beste manier kunnen worden aangeboden aan patiënten en cliënten waarbij dierenwelzijn niet uit het oog verloren wordt. Voor meer informatie kijk op http://www.instituutvoorantrozoologie.nl.

LICG –  Landelijk InformatieCentrum Gezelschapdieren

Het LICG geeft betrouwbare informatie over het houden van huisdieren. Op de website van het LICG (www.licg.nl) vindt u huisdierenbijsluiters. Deze geven alle noodzakelijke basisinformatie over gedrag, huisvesting, verzorging en voeding maar ook over veel voorkomende ziekten en aandoeningen, hantering en kosten.
Daarnaast biedt het LICG praktische informatie over zaken waar huisdierbezitters mee te maken kunnen krijgen en voert ze regelmatig campagne om belangrijke zaken onder de aandacht te brengen. Bij het LICG kunnen professionals in de dierenbranche voor hun klanten handige producten bestellen. De website biedt een handige zoekfunctie die u gelijk allerlei suggesties geeft. Mocht u ondanks dat toch informatie missen, kunt u per mail persoonlijk contact opnemen of kijk op www.licg.nl

RDA

RDA – Werkgroep dierenwelzijn in dierondersteunende interventies

De werkgroep Dierenwelzijn in dierondersteunde interventies zet zich in om het werkveld dierondersteunde interventies zodanig te organiseren dat het welzijn van de dieren en de kwaliteit van de interventies voor cliënten gewaarborgd is en blijft. Met een zo breed mogelijk draagvlak willen zij eenduidig, transparant en constructief samenwerken.
Dit doen zij in nauw contact met de Raad voor Dierenaangelegenheden en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor meer informatie kijk op http://www.aai-nederland.nl.

ICOFA-AAI – International Center of Anthrozoology

International Center of Anthrozoology (ICofA) heeft als missie om een groot, professioneel, internationaal,  netwerk op te bouwen. Het doel van ICofA is om via dit netwerk een community neer te zetten dat alle landen, waar er samengewerkt wordt met dieren, met elkaar verbindt. Zo kunnen er nog meer mensen bereikt worden om kennis over het AAI- werkveld te delen. En wordt het mogelijk om ook internationaal van elkaar te (blijven) leren. Dit draagt wereldwijd bij aan de professionalisering van het werkveld. Voor meer informatie kijk op www.icofa-aai.com.

IAHAIOInternational Association of Human-Animal Interaction Organizations

De wereldwijde vereniging van organisaties die zich bezighouden met de praktijk, onderzoek en / of educatie op het gebied van door dieren ondersteunde activiteiten, door dieren ondersteunde therapie en het trainen van dieren. De missie van IAHAIO is om internationaal leiderschap te bieden in het bevorderen van het gebied van Mens-Dier Interactie (HAI). Dit wordt bereikt door onderzoek, onderwijs en samenwerking tussen ons lidmaatschap, beleidsmakers, beoefenaars, andere mens-dier interactie organisaties en het grote publiek. Voor meer informatie kijk op http://www.iahaio.org.

Vereniging voor onderzoek naar en bevordering van de therapeutische, educatieve en salutogenetische effecten van mens / dier-relaties. Opgericht met haar hoofdkantoor in Wenen aan de Universiteit voor Diergeneeskunde. ESAAT is opgericht om onderwijs en opleiding op het gebied van therapie met dieren uniformer te maken en in de hele EU te standaardiseren. De belangrijkste taken van ESAAT zijn onderzoek ingesands en bevordering van dier-ondersteunde therapie. Daarnaast de verspreiding van kennis over de therapeutische, pedagogische en heilzame effecten van de mens/dierrelatie. Voor meer informatie kijk op http://www.esaat.org.

ISAATInternational Society for Animal Assisted Therapy

ISAAT is een wereldwijde non-profitorganisatie die zich inzet voor kwaliteitsborging in de praktijk van door dieren ondersteunde interventies. Het belangrijkste doel van de ISAAT is het waarborgen van de kwaliteitscontrole van publieke en private instellingen die permanente educatie aanbieden in dierhulpinterventies door een onafhankelijke goedkeuringsprocedure in te stellen. Voor meer informatie kijk op www.isaat.org. 

Back To Top